Skip to main content

Disertacija značenje

šta znači Disertacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Disertacija (od latinske reči: dissertatio) naučna rasprava, naročito ona koja se podnosi univerzitetu radi habilitacije ili dobi-janja doktorske titule (inauguralna disertacija).

Reč Disertacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. диссертатио) научна расправа, нарочито она која се подноси универзитету ради хабилитације или доби-јања докторске титуле (инаугурална дисертација).


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d