Skip to main content

Disertacija

Šta znači Disertacija


Disertacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Disertacija (od latinske reči: dissertatio) naučna rasprava, naročito ona koja se podnosi univerzitetu radi habilitacije ili dobijanja doktorske titule (inauguralna disertacija).

Reč Disertacija napisana unazad: ajicatresid

Disertacija se sastoji od 11 slova.

sta je Disertacija

Slično:
Šta znači Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Šta znači Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Šta znači Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Šta znači Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Šta znači Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Šta znači Disceptirati raspravljati, pretresati, debatovati. ...