Skip to main content

Disharmonija značenje

šta znači Disharmonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Disharmonija (latinski dis-, od grčke reči: harmoma) muz. neslaganje tonova, nesklad, pogrešan ton (disonancija, kakofonija); nesaglasnost, neslaganje, razdor, rascep.

Reč Disharmonija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. дис-, грч. хармома) муз. неслагање тонова, несклад, погрешан тон (дисонанција, какофонија); несагласност, неслагање, раздор, расцеп.


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d