Skip to main content

Disimilacija

Šta znači Disimilacija


Disimilacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Disimilacija (od latinske reči: dissimilatio) gramatika: razjednačavanje, to jest pretvaranje jednog od dva jednaka suglasnika u neki drugi suglasnik, naročito suglasnik s dahom (aspirat) u odgovarajući tenuis, npr. Bakhus mesto Bahhus, Sapfo mesto Saffo; bog. rastvaranje organske hrane u listu; biologija: razaranje metabolizma, katabolizam, razaranje promena tvari u organizmu, raspadanje žive supstancije; isto znači i asimilacija.

Reč Disimilacija napisana unazad: ajicalimisid

Disimilacija se sastoji od 12 slova.

sta je Disimilacija

Slično:
Šta znači Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Šta znači Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Šta znači Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Šta znači Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Šta znači Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Šta znači Disceptirati raspravljati, pretresati, debatovati. ...