Skip to main content

Disjunkcija značenje

šta znači Disjunkcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Disjunkcija (latinski disiunctio) razdvajanje, isključenje; protivnost, suprotnost; logično razdvajanje.

Reč Disjunkcija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. дисиунцтио) раздвајање, искључење; противност, супротност; логично раздвајање.


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d