Skip to main content

Diskretan značenje

šta znači Diskretan

Na latinici: Definicija i značenje reči Diskretan (latinski discernere razdvojiti, odvojiti, discretus razdvojen, odvojen; različit) 1. po sebi različit ili odvojen; matematika:, fil.,hemija: diskretna veličina veličina kod koje deo prethodi celini, veličina čiji deo služi kao mera (stotina kao celo sastoji se od 100 jedinica),suprotno: kontinui-rana veličina,to jest veličina kod koje celina prethodi delovima, veličina koja nema mere u sebi (jedinica se ne sastoji iz razlomaka); 2. koji ume razborito da pravi razliku među stvarima islično:, uzdržljiv, pažljiv, smotren, ćutljiv, koji ume da čuva tajnu, pouzdan, poverljiv, obazriv, mudar, oprezan; 3. diskreto, kon diskrecione (ital. discreto, con discrezi-ope) muz. oprezno, vodeći računa o glavnom glasu i o nameri kompozitora.

Reč Diskretan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. дисцернере раздвојити, одвојити, дисцретус раздвојен, одвојен; различит) 1. по себи различит или одвојен; мат., фил., хем. дискретна величина величина код које део претходи целини, величина чији део служи као мера (стотина као цело састоји се од 100 јединица), супр. континуи-рана величина, тј. величина код које целина претходи деловима, величина која нема мере у себи (јединица се не састоји из разломака); 2. који уме разборито да прави разлику међу стварима и сл., уздржљив, пажљив, смотрен, ћутљив, који уме да чува тајну, поуздан, поверљив, обазрив, мудар, опрезан; 3. дискрето, кон дискреционе (итал. дисцрето, цон дисцрези-опе) муз. опрезно, водећи рачуна о главном гласу и о намери композитора.


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d