Skip to main content

Diskretan

Šta znači Diskretan


Diskretan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Diskretan (latinski discernere razdvojiti, odvojiti, discretus razdvojen, odvojen; različit) 1. po sebi različit ili odvojen; matematika:, fil., hemija: diskretna veličina veličina kod koje deo prethodi celini, veličina čiji deo služi kao mera (stotina kao celo sastoji se od 100 jedinica), suprotno: kontinuirana veličina, to jest veličina kod koje celina prethodi delovima, veličina koja nema mere u sebi (jedinica se ne sastoji iz razlomaka); 2. koji ume razborito da pravi razliku među stvarima islično:, uzdržljiv, pažljiv, smotren, ćutljiv, koji ume da čuva tajnu, pouzdan, poverljiv, obazriv, mudar, oprezan; 3. diskreto, kon diskrecione (od italijanske reči: discreto, con discreziope) muz. oprezno, vodeći računa o glavnom glasu i o nameri kompozitora.

Reč Diskretan napisana unazad: naterksid

Diskretan se sastoji od 9 slova.

sta je Diskretan

Slično:
Šta znači Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Šta znači Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Šta znači Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Šta znači Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Šta znači Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Šta znači Disceptirati raspravljati, pretresati, debatovati. ...