Skip to main content

Disperzija značenje

Šta znači Disperzija


Disperzija

latinica:

Definicija i značenje reči Disperzija (latinski dispergere, dispersio) opt. rasturanje svetlosti, pojava da se složena svetlost može prizmom razložiti na svoje sastavne, elementarne, homogene, svetlosti, boje, rasturanje boja

Reč Disperzija napisana unazad: ajizrepsid

Disperzija se sastoji od 10 slova.

sta je Disperzija

Slično:
Šta znači Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vla...
Šta znači Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem...
Šta znači Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Šta znači Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Šta znači Discernirati odvajati, razlikovati, raspoznavati, uviđati, saznavati....
Šta znači Disceptirati raspravljati, pretresati, debatovati. ...