Skip to main content

Disperzija značenje

šta znači Disperzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Disperzija (latinski dispergere, dispersio) opt. rasturanje svetlosti, pojava da se složena svetlost može prizmom razložiti na svoje sastavne, elementarne, homogene, svetlosti, boje, rasturanje boja

Reč Disperzija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. диспергере, дисперсио) опт. растурање светлости, појава да се сложена светлост може призмом разложити на своје саставне, елементарне, хомогене, светлости, боје, растурање боја


Dis Predmetak u složenicama koji odgovara našem raz- i izražava razilaženj...
Diskretno Diskretan i diskrecija potiču od latinske reči discretio. Pojam diskr...
Disciplinarni koji se tiče stege, reda, zapta, zaptni; discčplinarna vlast pravo ...
Disciplinabilan sposoban da se obuči ili dovede u red, koji se može nečem naučiti....
Discidij(um) raskidanje, razdvajanje; razvod braka....
Discesija odlazak, odvajanje; razvod braka....
Sve reči na slovo d