Skip to main content

Dogmatolatrija značenje

šta znači Dogmatolatrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dogmatolatrija (od grčke reči: dogma, latreia obožavanje) slepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom učenju ili metodu.

Reč Dogmatolatrija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. догма, латреиа обожавање) слепа и некритична приврженост неком теолошком или филозофском учењу или методу.


Dogmatologija „nauka" o dogmama....
Dogmatolatrija slepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom učen...
Dogmatičar onaj koji uči pravilima vere; fil. prvobitno: onaj filozof koji je, ...
Dogmatičan osnovan na dogmi, koji se tiče dogme, učenja o veri; neispitan, nekri...
Dogmatist(a) fil. pristalica dogmatizma; fig. onaj koji nešto uporno i odlučno t...
Dogmatika celina ili sistem učenja jedne filozofske ili religiozne škole; nar...
Sve reči na slovo d