Skip to main content

Dual značenje

šta znači Dual

Na latinici: Definicija i značenje reči Dual (latinski duo dva, dualis dvojan)gramatika: dvoji-na, osobina nekih jezika (npr. sanskrt-skog, grčkog, gotskog, srpskohrvatskog) koji imaju, pored jednine i množine, još jedan broj za gramatičko menjanje imenica i glagola, a koji označava dvojstvo stvari ili radnju udvoje.

Reč Dual sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. дуо два, дуалис двојан) грам. двоји-на, особина неких језика (нпр. санскрт-ског, грчког, готског, српскохрватског) који имају, поред једнине и множине, још један број за граматичко мењање именица и глагола, а који означава двојство ствари или радњу удвоје.


Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadrži...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti na dva sam...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o postojanju dvaj...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored jednine i m...
Sve reči na slovo d