Skip to main content

Eskalirati

Šta znači Eskalirati


Eskalirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eskalirati (od francuske reči: escaler) mor. uploviti u pristanište u koje ne treba.

Reč Eskalirati napisana unazad: itarilakse

Eskalirati se sastoji od 10 slova.

sta je Eskalirati

Slično:
Šta znači Eškut seoski sudija, porotnik; zapovednik....
Šta znači Eškile pril. rado, drage volje, s ljubavlju....
Šta znači Eskulin tvar koja se nalazi u kori divljeg kestena . ...
Šta znači Eskulentan koji je za jelo, koji se može jesti....
Šta znači Eskulap mit. bog veštine lečenja, sin Apolonov i Koronidin; fig le...
Šta znači Eskudo novčana jedinica Portugalije i Čilea ....