Skip to main content

Evocirati značenje

šta znači Evocirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Evocirati (latinski evocare, voćare) prizivati, dozivati, npr. duhove;pravo: žaliti se višem sudu; prizvati, oživeti uspomenu na koga ili na što.

Reč Evocirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. евоцаре, воћаре) призивати, дозивати, нпр. духове; прав. жалити се вишем суду; призвати, оживети успомену на кога или на што.


Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara tzv. „džin...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teori...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja se proteže ...
Sve reči na slovo e