Skip to main content

Evoluciona teorija značenje

šta znači Evoluciona teorija

Na latinici: Definicija i značenje reči Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava (kod Kanta, H Spensera i dr.), ideja koja se proteže na sve fenomene pa i na samu osnovu fenome-na; u nauci: primenjuje se u objašnjenju nastanka galaksije, zvezda, Sunčevog sistema islično:, u objašnjenju istorijskih i socijalnih fenomena, kao i u objašnjenju duhovnih, kulturnih fenomena islično:;biologija: nauka o razvoju organskog sveta, od prostijih oblika ka složenijim, koji nastaje putem dugotrajnog menjanja pod dejstvom faktora spoljne sredine i prirodnog odabiranja organizama (Čarls Darvin: Postanak vrsta putem prirodnog odabiranja, 1859);isto znači i darvinizam.

Reč Evoluciona teorija sastoji se od 18 slova.

На Ћирилици: фил. идеја о развојном карактеру свих појава (код Канта, Х Спенсера и др.), идеја која се протеже на све феномене па и на саму основу феноме-на; у науци: примењује се у објашњењу настанка галаксије, звезда, Сунчевог система и сл., у објашњењу историјских и социјалних феномена, као и у објашњењу духовних, културних феномена и сл.; биол. наука о развоју органског света, од простијих облика ка сложенијим, који настаје путем дуготрајног мењања под дејством фактора спољне средине и природног одабирања организама (Чарлс Дарвин: Постанак врста путем природног одабирања, 1859); уп. дарвинизам.


Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara tzv. „džin...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teori...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja se proteže ...
Sve reči na slovo e