Skip to main content

Evolucija značenje

šta znači Evolucija

Na latinici: Definicija i značenje reči Evolucija (latinski evolutio) razvijanje, razvitak, razvoj, razviće višega, savršenijeg i komplikovanijeg iz nižega, nesavršeni-jeg i jednostavni j eg; vojska: zaobilaženje, menjanje pravca; muz. prebacivanje (ili: premeštanje) glasova u dvostrukom kon-trapunktu;suprotno: involudžija.

Reč Evolucija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. еволутио) развијање, развитак, развој, развиће вишега, савршенијег и компликованијег из нижега, несавршени-јег и једноставни ј ег; вој. заобилажење, мењање правца; муз. пребацивање (или: премештање) гласова у двоструком кон-трапункту; супр. инволуджија.


Evorzija kol. erozija vode koja se kreće u kovitlac i tako stvara tzv. „džin...
Evomirati med. povratiti, povraćati, bljuvati, izbljuvati....
Evolucionigt(a) pristalica evolucione teorije; up. evolucioni....
Evolucionizam l. pogled na svet koji se zasniva na evoluciji; v. evoluciona teori...
Evolucioni razvojni, koji se tiče razvoja, koji je u vezi sa razvitkom....
Evoluciona teorija fil. ideja o razvojnom karakteru svih pojava , ideja koja se proteže ...
Sve reči na slovo e