Skip to main content

Feredža značenje

šta znači Feredža

Na latinici: Definicija i značenje reči Feredža (arap. farag uteha, tešenje,od turske reči: fera se) dugačka gornja haljina muslimanki.

Reč Feredža napisana unazad: feredža i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. фараг утеха, тешење, тур. фера се) дугачка горња хаљина муслиманки.

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f