Skip to main content

Ferotipija značenje

šta znači Ferotipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ferotipija (latinski ferrum gvožđe, od grčke reči: typos lik, otisak) fotografija izrađena na železnom limu.

Reč Ferotipija napisana unazad: ferotipija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. феррум гвожђе, грч. тyпос лик, отисак) фотографија израђена на железном лиму.

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f