Skip to main content

Ferment značenje

šta znači Ferment

Na latinici: Definicija i značenje reči Ferment (latinski fermentum) hen. kvasac, izazi-vač vrenja (mikroskopski sitna gljivica koja svojim razvojem i umnožavanjem izaziva vrenje); fermentum ventrikuli (latinski fermentum ventriculi)medicina: želudačni sok; fermentum morbi (latinski fermentum morbi) bolesna tvar.

Reč Ferment napisana unazad: ferment i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. ферментум) хен. квасац, изази-вач врења (микроскопски ситна гљивица која својим развојем и умножавањем изазива врење); ферментум вентрикули (лат. ферментум вентрицули) мед. желудачни сок; ферментум морби (лат. ферментум морби) болесна твар.

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f