Skip to main content

Fermentirati značenje

šta znači Fermentirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Fermentirati (latinski fermentare)hemija: vreti, previrati, kisnuti.

Reč Fermentirati napisana unazad: fermentirati i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ферментаре) хем. врети, превирати, киснути.

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f