Skip to main content

Ferekratski stih značenje

šta znači Ferekratski stih

Na latinici: Definicija i značenje reči Ferekratski stih četr. sedmosložni trohejskodaktilski stih (—(L — U UI-— U), nazvan po grčkom pesniku komedija Ferekraste-su (oko 430. pre n. e.).

Reč Ferekratski stih napisana unazad: ferekratski stih i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: четр. седмосложни трохејскодактилски стих (—(Л — У УИ-— У), назван по грчком песнику комедија Ферекрасте-су (око 430. пре н. е.).

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f