Skip to main content

Ferije značenje

šta znači Ferije

Na latinici: Definicija i značenje reči Ferije (latinski feriae) dani odmora, odmor; ra-spust (školski, sudski).

Reč Ferije napisana unazad: ferije i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. фериае) дани одмора, одмор; ра-спуст (школски, судски).

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f