Skip to main content

Ferman značenje

šta znači Ferman

Na latinici: Definicija i značenje reči Ferman (pere. ferman od fermuden zapovedati, narediti) pismena naredba sultanova, carska dozvola (patent); putna isprave; postavljenje, ukaz.

Reč Ferman napisana unazad: ferman i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. ферман од фермуден заповедати, наредити) писмена наредба султанова, царска дозвола (патент); путна исправе; постављење, указ.

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f