Skip to main content

Fermata značenje

šta znači Fermata

Na latinici: Definicija i značenje reči Fermata (ital. fermata) muz. muzički znak (^ ili^) koji ukazuje da označenu notu ili pauzu treba duže izdržati od njene obične vrednosti; nad završenom notom: znak završetka komada.

Reč Fermata napisana unazad: fermata i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. фермата) муз. музички знак (^ или^) који указује да означену ноту или паузу треба дуже издржати од њене обичне вредности; над завршеном нотом: знак завршетка комада.

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f