Skip to main content

Fermen značenje

šta znači Fermen

Na latinici: Definicija i značenje reči Fermen (tur. fermen) vrsta kratkog muškog prsnika koji se ne zakopčava, izrađuje se od čoje i ukrašava gajtanima.

Reč Fermen napisana unazad: fermen i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. фермен) врста кратког мушког прсника који се не закопчава, израђује се од чоје и украшава гајтанима.

Slično: 
Ferotipija fotografija izrađena na železnom limu....
Fermentograf aparati za određivanje sposobnosti vrenja kod brašna....
Fermentirati hem. vreti, previrati, kisnuti....
Fermentacija hem. rastva-ranje organskih supstancija u jednostavnije jedinjenja,...
Fermentabilan hem. previrljiv, koji može da previre, da kisne, uskišnjiv. ...
Ferment hen. kvasac, izazi-vač vrenja ; fermentum ventrikuli med. želudačni...
Sve reči na slovo f