Skip to main content

Fitobentos značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton biljka, benthos dubina)biologija: celokupnoga biljnih organi-zama koji žive na dnu morskih i konti-nentalnih bazena.

Reč Fitobentos napisana unazad: sotnebotif i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон биљка, бентхос дубина) биол. целокупнога биљних органи-зама који живе на дну морских и конти-ненталних базена.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f