Skip to main content

Fitocenologija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, koinos, logos reč, govor)biologija: nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama.

Reč Fitocenologija napisana unazad: ajigolonecotif i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, коинос, логос реч, говор) биол. наука о биљним заједница-ма или фитоцекозама.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f