Skip to main content

Fitosociologija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, logia nauka, latinski socius drug) nauka koja ispituje, proučava međusobne odnose biljaka.

Reč Fitosociologija napisana unazad: ajigoloicosotif i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, логиа наука, лат. социус друг) наука која испитује, проучава међусобне односе биљака.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f