Skip to main content

Fitotopologija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, topos mesto, logia nauka) nauka o mestima povoljnim za rastenje i razmnožavanje biljaka.

Reč Fitotopologija napisana unazad: ajigolopototif i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, топос место, логиа наука) наука о местима повољним за растење и размножавање биљака.

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f