Skip to main content

Gonfalonijer značenje

šta znači Gonfalonijer

Na latinici: Definicija i značenje reči Gonfalonijer (ital. gonfaloniere) zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavarod italijanske reči: republike San Marino u srednjem veku; policijski činovnik u pokrajinama bivše crkvene države.

Reč Gonfalonijer sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. гонфалониере) заставник, барјактар, стегоноша; поглавар итал. републике Сан Марино у средњем веку; полицијски чиновник у покрајинама бивше црквене државе.


Gonfalonijer zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marin...
Gonohorizam biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo ...
Gonokoka med. vrsta bakterija koje izazivaju triper , nalazi se u gnoju trip...
Gonitis med. zapaljenje kolena....
Goniometrija geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i ...
Goniometar instrument za merenje uglova, uglomer....
Sve reči na slovo g