Skip to main content

Goniometar značenje

šta znači Goniometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Goniometar (od grčke reči: gorua, ugao, metron) instrument za merenje uglova, uglomer.

Reč Goniometar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. горуа, угао, метрон) инструмент за мерење углова, угломер.


Gonfalonijer zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marin...
Gonohorizam biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo ...
Gonokoka med. vrsta bakterija koje izazivaju triper , nalazi se u gnoju trip...
Gonitis med. zapaljenje kolena....
Goniometrija geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i ...
Goniometar instrument za merenje uglova, uglomer....
Sve reči na slovo g