Skip to main content

Graduat značenje

šta znači Graduat

Na latinici: Definicija i značenje reči Graduat (od latinske reči: graduatus) onaj koji je dobio neku akademsku titulu (bakalareus, licencijat, magistrat, doktorat).

Reč Graduat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. градуатус) онај који је добио неку академску титулу (бакалареус, лиценцијат, магистрат, докторат).


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g