Skip to main content

Graduator značenje

šta znači Graduator

Na latinici: Definicija i značenje reči Graduator (od latinske reči: graduator) onaj koji ili ono što deli na stepen (ili: stupnjeve); na-prava koja deli neku liniju, krivu na male pravilne delove;medicina: aparat koji podešava dužinu varnica pri lečenju električnom strujom.

Reč Graduator sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. градуатор) онај који или оно што дели на степен (или: ступњеве); на-права која дели неку линију, криву на мале правилне делове; мед. апарат који подешава дужину варница при лечењу електричном струјом.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g