Skip to main content

Gramaticar značenje

šta znači Gramaticar

Na latinici: Definicija i značenje reči Gramaticar (od grčke reči: grammatikos) onaj koji proučava zakone jezika; poznavalac jezika; učitelj jezika; gramatik.

Reč Gramaticar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. грамматикос) онај који проучава законе језика; познавалац језика; учитељ језика; граматик.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g