Skip to main content

Gramofon značenje

šta znači Gramofon

Na latinici: Definicija i značenje reči Gramofon (od grčke reči: gramma, phone glas) usavršeniji oblik fonografa, aparat kojim se čovečji glas ili topovi muzičkih instrumenata upisuju na obrtni voštani valjak ili obrtnu voštanu ploču, tako da se docnije mogu po volji, ponovo proizvesti (reprodukovati).

Reč Gramofon sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. грамма, пхоне глас) усавршенији облик фонографа, апарат којим се човечји глас или топови музичких инструмената уписују на обртни воштани ваљак или обртну воштану плочу, тако да се доцније могу по вољи, поново произвести (репродуковати).


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g