Skip to main content

Grande značenje

šta znači Grande

Na latinici: Definicija i značenje reči Grande (1. grando) 2. grad, tuča;medicina: čmičak u oku.

Reč Grande sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (1. грандо) 2. град, туча; мед. чмичак у оку.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g