Skip to main content

Gratuitet značenje

šta znači Gratuitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Gratuitet (od latinske reči: gratuitas) nezaslužena ljubav ili milost; besplatnost.

Reč Gratuitet sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. гратуитас) незаслужена љубав или милост; бесплатност.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g