Skip to main content

Guvernirati značenje

šta znači Guvernirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Guvernirati (fr. gouverner, latinski gubernare) krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati.

Reč Guvernirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. гоувернер, лат. губернаре) крманити, управљати; руковати, руково-дити; владати; васпитавати.


Guvernman vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo,...
Guvernirati krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati....
Guvernanta vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, name...
Guvernadur zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gor...
Guverner glavni komandant vojnog okruga ; u Sev. Americi: najviši državni sl...
Sve reči na slovo g