Skip to main content

Ihtiografija značenje

šta znači Ihtiografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiografija (od grčke reči: ichthyos, graphia) opisivanje riba.

Reč Ihtiografija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyос, грапхиа) описивање риба.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i