Skip to main content

Ihtioteologija značenje

šta znači Ihtioteologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtioteologija (od grčke reči: ichthys, theos bog, logfa) dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe.

Reč Ihtioteologija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс, тхеос бог, логфа) доказ за постојање бога, на основу тога што постоје рибе.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i