Skip to main content

Ihtiologija značenje

šta znači Ihtiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ihtiologija (od grčke reči: ichthys, logfa) nauka koja se bavi proučavanjem riba.

Reč Ihtiologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ицхтхyс, логфа) наука која се бави проучавањем риба.


Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje ribe. ...
Sve reči na slovo i