Skip to main content

Ihtiomorf značenje

Šta znači Ihtiomorf


Ihtiomorf

latinica:

Definicija i značenje reči Ihtiomorf (od grčke reči: ichthys, morphe oblik, vid) slika ribe; otisak ribe; riblji kamen.

Reč Ihtiomorf napisana unazad: fromoithi

Ihtiomorf se sastoji od 9 slova.

sta je Ihtiomorf

Slično:
Ihtiti pl. riblje okamenotine. ...
Ihtiofagija hranjenje ribom; up. ihtiofagi....
Ihtiofagi pl. ribožderi, ribojedi; ljudi koji se hrane samo ribom ....
Ihtiotomija anatomija riba....
Ihtiotipoliti pl. riblji otisci u kamenu....
Ihtioteologija dokaz za postojanje boga, na osnovu toga što postoje rib...
Sve reči na slovo i