Skip to main content

Inhalirati značenje

šta znači Inhalirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Inhalirati (latinski inhalare)medicina: udisati, usi-savati.

Reč Inhalirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. инхаларе) мед. удисати, уси-савати.


Inhumacija ukop, ukopavanje, sahranjivane, sahrana...
Inhumanitet nečovečnost; neobrazovanost, neblagorodnost, neljubaznost...
Inhumanacija kol. očove-čenje, počovečenje, ovaploćenje Hristovo...
Inhoativan početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gran. glagoli koji pokazuju ...
Inhoativa početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gram. glagoli koji pokazuju ...
Inhibitorij(um) prav. v. inhibitorijale...
Sve reči na slovo i