Skip to main content

Inhumacija značenje

šta znači Inhumacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Inhumacija (od latinske reči: inhumatio) ukop, ukopavanje, sahranjivane, sahrana

Reč Inhumacija napisana unazad: inhumacija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. инхуматио) укоп, укопавање, сахрањиване, сахрана

Slično: 
Inhumacija ukop, ukopavanje, sahranjivane, sahrana...
Inhumanitet nečovečnost; neobrazovanost, neblagorodnost, neljubaznost...
Inhumanacija kol. očove-čenje, počovečenje, ovaploćenje Hristovo...
Inhoativan početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gran. glagoli koji pokazuju ...
Inhoativa početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gram. glagoli koji pokazuju ...
Inhibitorij(um) prav. v. inhibitorijale...
Sve reči na slovo i