Skip to main content

Inhumanacija značenje

šta znači Inhumanacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Inhumanacija (latinski homo, čovek, humanus čovečiji, od latinske reči: inhumanatio) kol. očove-čenje, počovečenje, ovaploćenje Hristovo

Reč Inhumanacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. хомо, човек, хуманус човечији, нлат. инхуманатио) кол. очове-чење, почовечење, оваплоћење Христово


Inhumacija ukop, ukopavanje, sahranjivane, sahrana...
Inhumanitet nečovečnost; neobrazovanost, neblagorodnost, neljubaznost...
Inhumanacija kol. očove-čenje, počovečenje, ovaploćenje Hristovo...
Inhoativan početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gran. glagoli koji pokazuju ...
Inhoativa početni, uvod-ni; verba inhoativa pl. gram. glagoli koji pokazuju ...
Inhibitorij(um) prav. v. inhibitorijale...
Sve reči na slovo i