Skip to main content

Inicijali značenje

šta znači Inicijali

Na latinici: Definicija i značenje reči Inicijali (latinski initialia) pl. velika početna slova; ukrašena početna slova kojima počinju glave ili odseci u nekoj knjizi; početna slova imena i prezimena.

Reč Inicijali sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. инитиалиа) пл. велика почетна слова; украшена почетна слова којима почињу главе или одсеци у некој књизи; почетна слова имена и презимена.


Inicijativa Inicijativa je sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, vol...
Initima l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena ...
Inicijum uvod, pristup, početek; ab iiicio od početka, ispočetka;lni-cijum ...
Inicijacija etn. običaji i obredi kojime se dečak proglešava momkom, a devojč...
Inicijatorski podstrekački, zečetnički, pregelački....
Inicijator podstrekeč, ze-četnik, vinovnik, pregalac, čovek or, inicijative; up...
Sve reči na slovo i