Skip to main content

Inicijum značenje

šta znači Inicijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Inicijum (latinski inire početi, initium poče-tek) uvod, pristup, početek; ab iiicio (latinski ab initio) od početka, ispočetka;lni-cijum kognoscendi (latinski initium cognoscen-di) fil. načelo, princip, početek, osnov saznanja.

Reč Inicijum sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. инире почети, инитиум поче-тек) увод, приступ, почетек; аб ииицио (лат. аб инитио) од почетка, испочетка;лни-цијум когносценди (лат. инитиум цогносцен-ди) фил. начело, принцип, почетек, основ сазнања.


Inicijativa Inicijativa je sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, vol...
Initima l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena ...
Inicijum uvod, pristup, početek; ab iiicio od početka, ispočetka;lni-cijum ...
Inicijacija etn. običaji i obredi kojime se dečak proglešava momkom, a devojč...
Inicijatorski podstrekački, zečetnički, pregelački....
Inicijator podstrekeč, ze-četnik, vinovnik, pregalac, čovek or, inicijative; up...
Sve reči na slovo i