Skip to main content

Inicijator značenje

šta znači Inicijator

Na latinici: Definicija i značenje reči Inicijator (od latinske reči: initiator) podstrekeč, ze-četnik, vinovnik, pregalac, čovek or, inicijative;isto znači i inicijative.

Reč Inicijator napisana unazad: inicijator i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. инитиатор) подстрекеч, зе-четник, виновник, прегалац, човек ор, иницијативе; уп. иницијативе.

Slično: 
Initima l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena ...
Inicijum uvod, pristup, početek; ab iiicio od početka, ispočetka;lni-cijum ...
Inicijacija etn. običaji i obredi kojime se dečak proglešava momkom, a devojč...
Inicijatorski podstrekački, zečetnički, pregelački....
Inicijator podstrekeč, ze-četnik, vinovnik, pregalac, čovek or, inicijative; up...
Inicijativan koji daje podstreka, koji prvi počinje nešto, koji redi iz sopstven...
Sve reči na slovo i