Skip to main content

Inicijatorski značenje

šta znači Inicijatorski

Na latinici: Definicija i značenje reči Inicijatorski (od latinske reči: initiator) podstrekački, zečetnički, pregelački.

Reč Inicijatorski sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. инитиатор) подстрекачки, зечетнички, прегелачки.


Inicijativa Inicijativa je sposobnost da se otpočne, pokrene nešto samostalno, vol...
Initima l. unutrašnji, skriveni sadržaj duševnog života pojedinca; skrivena ...
Inicijum uvod, pristup, početek; ab iiicio od početka, ispočetka;lni-cijum ...
Inicijacija etn. običaji i obredi kojime se dečak proglešava momkom, a devojč...
Inicijatorski podstrekački, zečetnički, pregelački....
Inicijator podstrekeč, ze-četnik, vinovnik, pregalac, čovek or, inicijative; up...
Sve reči na slovo i