Skip to main content

Isteso tempo značenje

šta znači Isteso tempo

Na latinici: Definicija i značenje reči Isteso tempo (ital. istesso tempo) muz. isti tempo.

Reč Isteso tempo sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. истессо темпо) муз. исти темпо.


Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i