Skip to main content

Isteso tempo značenje

šta znači Isteso tempo

Na latinici: Definicija i značenje reči Isteso tempo (ital. istesso tempo) muz. isti tempo.

Reč Isteso tempo sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. истессо темпо) муз. исти темпо.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i