Skip to main content

Istoriograf značenje

šta znači Istoriograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Istoriograf (od grčke reči: historia, grapho pišem) pisac istorije, povesničar.

Reč Istoriograf sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. хисториа, грапхо пишем) писац историје, повесничар.


Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i