Skip to main content

Izohipsa značenje

šta znači Izohipsa

Na latinici: Definicija i značenje reči Izohipsa (od grčke reči: isos, hypsos visina) crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini sa istom nadmorskom visinom.

Reč Izohipsa sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. исос, хyпсос висина) црта која на географским картама спаја места на Земљиној површини са истом надморском висином.


Izohronizam istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naroč...
Izohrona linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava...
Izohron istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronistič...
Izohromatičan koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotograf...
Izohore crte koje na dijagramima prikazuju promenu pritiska i temperature p...
Izohipsa crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini ...
Sve reči na slovo i