Skip to main content

Izohron značenje

šta znači Izohron

Na latinici: Definicija i značenje reči Izohron (od grčke reči: isos, chronos vreme) istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronističan.

Reč Izohron sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. исос, цхронос време) истовре-мен, који траје подједнако дуго; изохрони-чан, синхронистичан.


Izohronizam istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naroč...
Izohrona linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava...
Izohron istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronistič...
Izohromatičan koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotograf...
Izohore crte koje na dijagramima prikazuju promenu pritiska i temperature p...
Izohipsa crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini ...
Sve reči na slovo i