Skip to main content

Izolirati značenje

šta znači Izolirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Izolirati (ital. isolare) izdvojiti, izdvaja-ti, odvojiti, usamiti;fetz. odvojiti pomoću neprovodljivih tvari da se spreči prelaženja ili provođenja elektriciteta, toplote, učiniti neprovodljivim, neprovod-nikom; izolovati.

Reč Izolirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. исоларе) издвојити, издваја-ти, одвојити, усамити;фетз. одвојити помоћу непроводљивих твари да се спречи прелажења или провођења електрицитета, топлоте, учинити непроводљивим, непровод-ником; изоловати.


Izohronizam istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naroč...
Izohrona linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava...
Izohron istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronistič...
Izohromatičan koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotograf...
Izohore crte koje na dijagramima prikazuju promenu pritiska i temperature p...
Izohipsa crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini ...
Sve reči na slovo i